Reserveer hieronder

Algemene voorwaarden EazzyPark B.V.

 

Artikel 1: Definities

1.1     Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2     EazzyPark: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.3     De Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met EazzyPark onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met EazzyPark een overeenkomst sluit inzake het parkeren van het Voertuig van de Klant door EazzyPark.

1.4     De Parkeerovereenkomst: de overeenkomst tussen Partijen waarbij EazzyPark in opdracht van de Klant tegen betaling van de kosten het Voertuig van de Klant in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.

1.5     De Parkeerperiode: de periode waarin het Voertuig van de Klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

1.6     Partijen: EazzyPark en Klant tezamen.

1.7     De Boeking: de boeking die de Klant online doet via de website van EazzyPark of de telefonische Boeking die de Klant doet.

1.8     Het Voertuig: het (motor)voertuig dat de Klant afgeeft aan EazzyPark in verband met de gemaakte Boeking en/of de tussen Partijen gesloten Parkeerovereenkomst.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de boeking en de overeenkomst alsmede toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1    Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Boekingen die de Klant doet en op alle (Parkeer)overeenkomsten tussen EazzyPark en de Klant.

2.2    De Boeking komt tot stand als de Klant het online boekingsproces heeft doorlopen of als de telefonische boeking van de Klant door EazzyPark geaccepteerd is. In het geval van een telefonische boeking ontvangt de Klant na het telefonisch contact een e-mail ter bevestiging van de boeking, waarin akkoord gegeven moet worden op de algemene voorwaarden. De Parkeerovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het Voertuig bij EazzyPark inlevert,  het Voertuig door EazzyPark in ontvangst wordt genomen en de Klant (digitaal) tekent voor inname van het Voertuig door EazzyPark.

2.3    De Boeking is gebaseerd op de door de Klant aan EazzyPark verstrekte informatie. Op basis van deze informatie wordt de Parkeerovereenkomst uitgevoerd. Het gaat dan onder meer om de vertrek- en aankomsttijd, de gegevens van het Voertuig van de Klant en dergelijke. De Boeking wordt geacht de inhoud van de Parkeerovereenkomst juist en volledig weer te geven. Het doorgeven van onjuiste en/of onvolledige informatie komt volledig voor rekening en risico van de Klant.

2.4    De Parkeerovereenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.5    Bij het inleveren van het Voertuig vindt er een digitale inname van het Voertuig plaats. Bij het tekenen van de (digitale) Parkeerovereenkomst overhandigt de Klant de sleutels van het Voertuig aan EazzyPark en gaat de klant akkoord met het parkeren van het Voertuig door EazzyPark en met het door EazzyPark bij terugkomst weer retourneren van het Voertuig op een overeen te komen locatie dichtbij de luchthaven Eindhoven.

2.6    De Parkeerovereenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen Parkeerperiode zoals in de Boeking en de Parkeerovereenkomst vermeld staat. Bij het later ophalen van het Voertuig blijven de bepalingen uit de Boeking, de Parkeerovereenkomst en de Algemene voorwaarden van kracht. De kosten voor de langere periode alsmede eventuele extra kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de Klant en moeten betaald worden voordat het Voertuig wordt meegegeven.

2.7    Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. In een dergelijk geval zullen Partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken inzake een alternatieve bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel als mogelijk zal benaderen.

2.8    Toepasselijkheid van eventueel door de Klant gehanteerde Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze maken uitdrukkelijk geen deel uit van de Parkeerovereenkomst.

2.9    Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk overeengekomen te worden.

 

Artikel 3: Boeken, betalen en annuleren

3.1    Boeken: de Klant kan door het maken van een online Boeking waarin de vertrek- en aankomsttijden en -data dienen te worden aangegeven een Parkeerperiode boeken. De Klant kan te allen tijde tot 1 uur voor aanvang van de Parkeerperiode een Boeking doen. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de Parkeerperiode kunnen uitsluitend na telefonisch overleg via 040 – 2870007 gemaakt worden, mits er parkeergelegenheid beschikbaar is.

3.2    Non-acceptatie: EazzyPark heeft het recht om zonder opgaaf van reden een Boeking niet te accepteren.

3.3    Betalen: betaling vindt online plaats bij een Boeking die online gedaan wordt; bij een telefonische Boeking of een Boeking op de locatie van EazzyPark dient bij het inleveren betaald te worden (via PIN of contant).

3.4    Annuleren minimaal 24 uur van tevoren: een Boeking kan uiterlijk 24 uur voor de geboekte inlevertijd van het Voertuig kosteloos geannuleerd worden. Annulering dient per mail plaats te vinden.

3.5    Annuleren binnen 24 uur: indien de annulering van een Boeking plaatsvindt binnen 24 uur voor de geboekte inlevertijd van het Voertuig, is EazzyPark gerechtigd om het volledige bedrag van de Boeking voor de betreffende Parkeerperiode bij de Klant in rekening te brengen. Eventuele (indirecte) schade welke EazzyPark leidt door de annulering worden eveneens bij de Klant in rekening gebracht.

3.6    No show: indien de Klant de Boeking niet heeft geannuleerd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is EazzyPark gerechtigd om het volledige bedrag van de Boeking voor de betreffende Parkeerperiode bij de Klant in rekening te brengen. Eventuele (indirecte) schade welke EazzyPark leidt door de annulering worden eveneens bij de Klant in rekening gebracht.

3.7    Eerder ophalen: indien de Klant het Voertuig eerder wil komen ophalen dan als Parkeerperiode is overeengekomen, is er geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het overeengekomen bedrag van de Boeking.

 

Artikel 4: Parkeren, retourneren en klachten

4.1    Parkeren: bij aankomst dienen de sleutels en het Voertuig te worden afgegeven aan EazzyPark, waarna een van de chauffeurs van EazzyPark de auto parkeert op een van haar parkeerterreinen.

4.2    Retourneren: de Klant dient EazzyPark op het daarvoor bestemde telefoonnummer te bellen als hij/zij geland is. Het Voertuig en de sleutels worden aan de Klant geretourneerd na het tonen van een geldig legitimatiebewijs dat aantoont dat de Parkeerovereenkomst door de Klant is aangegaan. EazzyPark behoudt zich het recht voor afgifte van het Voertuig op te schorten indien bovenstaande documenten niet kunnen worden getoond of als er gerede twijfel bestaat omtrent de identiteit van de persoon die het Voertuig in ontvangst wil nemen. Bij het retourneren van het Voertuig dient de Klant (digitaal) voor ontvangst te tekenen.

4.3    Vertraging: de in de Boeking vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het Voertuig van de Klant bij terugkomst. EazzyPark heeft een inspanningsverplichting om het Voertuig van de Klant zo veel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat de Klant bij terugkomst op het Voertuig dient te wachten. EazzyPark kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Klant is verplicht te melden wanneer de aankomsttijd van de retourvlucht wijzigt. Het niet (tijdig) melden van gewijzigde tijden komt volledig voor rekening en risico van de Klant. Eventuele extra kosten komen voor rekening van de Klant.

4.4    Wachten: er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging van minder dan 4 uur wordt door EazzyPark geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht. Bij vertraging van meer dan 4 uur is EazzyPark gerechtigd eventuele extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.

4.5    De Klant verklaart door middel van (digitale) ondertekening van een daarvoor bestemd formulier op een tablet dat het Voertuig zich bij retourname in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij inname van het Voertuig. Dit wordt tevens mondeling aan iedere Klant verwoord.

4.6    Klachten over de dienstverlening van EazzyPark, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de Klant direct bij het retourneren van het Voertuig aan de Klant aan EazzyPark te worden vermeld. De Klant krijgt een standaard schrijven mee waarin de procedure omtrent vermeende schades staat beschreven. Na het indienen van de schademelding zal de betreffende afdeling van EazzyPark de melding in behandeling nemen en hierover met de Klant in contact treden. Bij gebreke van een schriftelijke schademelding kan EazzyPark de klacht niet in behandeling nemen en vervalt elke aanspraak van de Klant.

4.7    Het indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn/haar betalingsverplichting.

 

Artikel 5: Verplichtingen Klant

5.1    De Klant is gehouden er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) van het Voertuig is uitgeschakeld. EazzyPark zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verplaatsen van het Voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel etc.). Indien het Voertuig van de Klant niet start, zal EazzyPark geen aanvullende actie ondernemen om het Voertuig te starten, tenzij de Klant dit wenst. EazzyPark zal in dat geval trachten om contact op te nemen met de Klant. Het risico ligt dan volledig bij de Klant die EazzyPark opdracht heeft gegeven om de auto te starten.

5.2    De Klant is gehouden er voor te zorgen dat er geen waardevolle spullen in het Voertuig worden achtergelaten.

5.3    De Klant is gehouden er voor te zorgen dat het Voertuig tijdens de Parkeerperiode voldoende verzekerd is, waarbij er tenminste WA-dekking dient te zijn. De Klant dient dit zo nodig op eerste verzoek van EazzyPark aan te tonen.

5.4    De Klant is gehouden eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken aan of van het Voertuig aan (de chauffeur van) EazzyPark (die het Voertuig inneemt) kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt.

5.5    De Klant is gehouden zich er bij het retourneren van het Voertuig van te vergewissen dat het Voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij inname van het Voertuig. Vermeende schades dienen direct digitaal per e-mail kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan eventuele rechten en/of vorderingen van de Klant vervallen.

 

Artikel 6: Verplichtingen en bevoegdheden EazzyPark

6.1    EazzyPark is verplicht en bevoegd het Voertuig van de Klant te parkeren.

6.2    EazzyPark heeft de verplichting om zich als een goed bewaarnemer te gedragen. EazzyPark werkt met camerabewaking op haar parkeerterreinen en bij inname van de auto van de Klant wordt foto’s van de auto gemaakt. Op deze manier geeft EazzyPark uitvoerig invulling aan haar zorgplicht als bewaarnemer.

6.2    De chauffeur van EazzyPark is verplicht aan de Klant op diens verzoek zijn/haar rijbewijs en legitimatie te tonen.

6.3    EazzyPark is bevoegd wijzigingen aan te brengen in onder andere de stand van de stoel en spiegel van het Voertuig, die noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het Voertuig.

6.4    EazzyPark  is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de Boeking en te handelen conform de geldende privacywetgeving.

6.5    EazzyPark verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel het Voertuig van de Klant te parkeren. Dit betekent dat medewerkers van EazzyPark minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief) alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

6.6    Aan de zijde van EazzyPark is er sprake van een inspanningsverbintenis, niet van een resultaatsverbintenis.

 

ARTIKEL 7: Aansprakelijkheid

7.1    EazzyPark is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt, indien de Klant deze schade niet tijdig en/of correct conform deze Algemene voorwaarden heeft gemeld.

7.2    Schades aan het Voertuig kunnen enkel in behandeling worden genomen indien de Klant aan de hand van de foto’s die EazzyPark bij inname van het Voertuig maakt kan aantonen dat de schade nog niet aanwezig was bij inname van het Voertuig en wel bij het retourneren van het Voertuig. De foto’s en/ of administratie van EazzyPark is leidend, behoudens tegenbewijs van de Klant.

7.3    Indien een sterretje of kleine barst in de voorruit van het voertuig van de Klant reeds aanwezig was op het moment van inname van het voertuig, kan dit nimmer leiden tot aansprakelijkheid van EazzyPark voor eventuele schade aan de voorruit. Indien een Klant dergelijke schade claimt bij EazzyPark en deze schade was reeds aanwezig, dan zal EazzyPark een dergelijke klacht niet in behandeling nemen. De Klant neemt uitdrukkelijk het risico op eventuele grotere schade gedurende de parkeerperiode bij EazzyPark, indien een sterretje of kleine barst in de voorruit bij inname reeds aanwezig was.

7.4    Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en/of de kosten van vervangend vervoer, immateriële schade, letsel, gederfde winst en/of milieuschade, veroorzaakt aan (zaken van) de Klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van EazzyPark, is EazzyPark slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

  • EazzyPark is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt, indien deze schadewordt vergoed door de verzekeraar van de Klant, waarbij de Klant de verplichting heeft om schade aan te melden, bij gebreke van verval van zijn/haar rechten.
  • EazzyPark is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt of nog zal lijden als gevolg van (inbraak)schade aan het Voertuig of diefstal/verlies van het Voertuig van de Klant, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan tijdens de periode dat het Voertuig in bewaarneming is gegeven aan EazzyPark, EazzyPark niet de zorg van een goed bewaarnemer in acht heeft genomen en de door de Klant geleden schade hiervan het gevolg is.

7.7    Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel is EazzyPark niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het Voertuig van de Klant tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en/of voor vermindering van bonus-malus korting op de autoverzekering van de Klant.

7.8    Voor zover er op EazzyPark enige wettelijke aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat EazzyPark gehouden is enige schade te vergoeden, dan betreft dit enkel de directe schade en dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van EazzyPark te verstrekken uitkering te vermeerderen met het door EazzyPark te dragen eigen risico.

7.9    Als EazzyPark aansprakelijk is voor schade aan het Voertuig van de Klant, dan is de Klant gehouden medewerking te verlenen aan reparatie van die schade door een door EazzyPark aan te wijzen FOCWA-reparatiebedrijf.

7.10  De Klant vrijwaart EazzyPark tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door EazzyPark te verrichten werkzaamheden.

7.11  Aan het digitaal indienen van schades op het daartoe bestemde formulier bij het retourneren van het Voertuig kunnen geen rechten worden ontleend, in die zin dat daarmee uitsluitend tijdig geklaagd is. Dit leidt echter niet tot erkenning van aansprakelijkheid. Een medewerker van EazzyPark zal nimmer enige toezegging doen over het erkennen van aansprakelijkheid. De betreffende afdeling van EazzyPark die schademeldingen beoordeeld is slechts gerechtigd om eventuele erkenning van schade te bevestigen.

7.12  EazzyPark is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Klant verstrekte informatie.

 

ARTIKEL 8: Overmacht

8.1    Een tekortkoming van EazzyPark zal niet aan haar worden toegerekend indien EazzyPark in een toestand van overmacht verkeert. EazzyPark is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 die is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmachtstoestand aan de zijde van EazzyPark.

8.2    Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van EazzyPark onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, die niet krachtens de wet noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van EazzyPark behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: staking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, anderszins schadeveroorzakende natuurverschijnselen waarop EazzyPark geen invloed heeft dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

8.3    Onder overmacht wordt uitdrukkelijk eveneens verstaan schade ten gevolge van een (dreigende) epidemie, pandemie en overheidsmaatregelen of maatregelen genomen op lokaal niveau.

 

ARTIKEL 9: Privacy Klanten

  • EazzyPark verwerkt persoonsgegevens van de Klant op grond van de uitvoeringsovereenkomst.
  • Wanneer EazzyPark persoonsgegevens verwerkt van de Klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
  • EazzyPark gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  • EazzyPark treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

ARTIKEL 10: Overige bepalingen

10.1  Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2  Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

10.3  EazzyPark is te allen tijde gerechtigd de Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Hoe kan ik helpen?