Privacyverklaring Eazzypark B.V.

EazzyPark B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

EazzyPark B.V. vindt het belangrijk dat door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld en zij houdt zich daarbij uiteraard aan de geldende regelgeving. 

Contactgegevens:

https:/www.eazzypark.nl www.eazzypark.de
Luchthavenweg 67
5657 EA Eindhoven
Telefoonnummer: 040 2870007
E-mail: info@eazzypark.nl
KVK nummer: 60384115

Persoonsgegevens die wij verwerken

EazzyPark B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken doordat:

 • u gebruik maakt van de diensten van EazzyPark B.V., bijvoorbeeld door een boeking te maken;
 • en/of omdat u deze gegevens na accordering van deze privacyverklaring zelf bij het invullen van het contactformulier of de boeking op de website aan EazzyPark B.V. verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Kenteken auto
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Adresgegevens
 • IP adres
 • Sector
 • Subsector
 • Koopgeschiedenis

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website­bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eazzypark.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EazzyPark B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

EazzyPark B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het verwerken van uw boekingen;
 • het verlenen van onze diensten;
 • marketing;
 • informeren;

Het verwerken van uw boekingen en het verlenen van onze diensten

 • Het afhandelen van uw boeking, waarbij uw boeking in ons systeem geboekt wordt en wij inplannen wanneer wij onze diensten aan u moeten verlenen.
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Als u een boeking maakt bij EazzyPark B.V., dan hebben wij uw gegevens en de gegevens van uw auto nodig om uw boeking af te kunnen handelen. Zo verwerken wij uw naam, telefoonnummer en het kenteken van uw auto om onze planning te maken en om de juiste diensten op de juiste data en tijden aan u te kunnen leveren. Uw telefoonnummer en e-mailadres worden opgeslagen om de boeking te bevestigen en om u – indien nodig – te benaderen en te informeren over de afhandeling van uw boeking.


Marketing

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en aanbiedingen per e-mail.
 • Mailen om uw tevredenheid als klant te kunnen onderzoeken via een klant­tevredenheids­onderzoek.
 • Marketinganalyses en optimalisaties met als doel u zo optimaal mogelijk van informatie te voorzien over onze producten en diensten.

Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan slaan wij uw naam en uw e-mailadres op om de nieuwsbrief aan u te verzenden. Dit gebeurt maandelijks. Om de kwaliteit van onze nieuwsbrief en onze online diensten te testen, verzenden wij één of twee keer per jaar een kwaliteitsonderzoek aan alle nieuwsbrief-ontvangers. Gegevens over de sector waarin u werkzaam bent bewaren wij zodat wij de juiste mailing naar de juiste personen kunnen sturen.

U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door u af te melden in de link die in ieder mail met nieuwsbrief is opgenomen.

Analytics

De website van EazzyPark B.V. verzamelt uw gegevens om onze website te verbeteren. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze gegevens worden via uw IP-adres verzameld. Denk hierbij aan informatie die betrekking heeft op de duur van uw websitebezoek of de specifieke websitepagina’s op onze site die u bezoekt.

Informeren

 • Informeren over onze diensten.
 • Verzenden van huishoudelijke mededelingen.

 

Solliciteren

 • Verwerken van sollicitatiebrieven en C.V.’s

Afhandeling sollicitaties

Als wij sollicitatiebrieven en C.V.’s van personen ontvangen, dan zullen wij zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Gegevens uit sollicitatiebrieven en C.V.’s worden uitsluitend gebruikt om de sollicitant te beoordelen en eventueel uit te nodigen voor sollicitatie­gesprekken.

Sollicitatiebrieven en C.V.’s van personen die niet door de eerste selectie komen, worden binnen vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure uit onze database verwijderd. De sollicitatiebrieven en C.V.’s van sollicitanten die door ons worden uitgenodigd voor een gesprek worden binnen twee maanden nadat de sollicitatieprocedure ten einde is verwijderd uit onze database. Open sollicitaties worden gedurende een jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

EazzyPark B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EazzyPark B.V.) bij betrokken is.

EazzyPark B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MailChimp;
 • Exact;
 • Parkingpro;

Gebied waarin de persoonsgegevens gebruikt worden

EazzyPark B.V. gebruikt persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), met name in Nederland.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EazzyPark B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Het verwerken van boekingen en het verlenen van diensten: conform de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst.
 • Marketing: tot maximaal 2 jaar na het laatste contactmoment.
 • Nieuwsbrief (bijzondere marketingactiviteit): tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.
 • Informeren: tot maximaal 2 jaar na het laatste contactmoment.
 • Sollicitatiebrief / C.V.: tot maximaal 1 of 2 maanden na sluiting van de procedure.
 • Open sollicitaties: maximaal 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

EazzyPark B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EazzyPark B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerkers

Categorie Naam Jurisdictie Doel Soort gegevens
Nieuwsbrief MailChimp Verwerken van gegevens Verspreiden van nieuws E-mailadres
Analyse Google Analytics Verwerken activiteiten Analyse website activiteiten IP-adres
Formulieren en boekingen WordPress Verwerken van gegevens Het verlenen van diensten en het benaderen van contacten indien nodig Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Kenteken auto

Analyse Hotjar Inzage van gegevens Analyse online activiteiten Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

 Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

EazzyPark B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

EazzyPark B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Google Adwords-advertenties van EazzyPark B.V. bij Google zoek­resultaat­pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar – en door Google opgeslagen op – servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EazzyPark B.V. heeft hier geen invloed op. EazzyPark B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via EazzyPark B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EazzyPark B.V. en heeft u het recht op overdracht van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben in een computerbestand, naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw (persoons)gegevens of een intrekking van uw toestemming of uw bezwaar inzake de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mailadres info@eazzypark.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

EazzyPark B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EazzyPark B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mailadres info@eazzypark.nl.

Wijziging privacybeleid

EazzyPark B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en ons privacybeleid. Een aanpassing wordt steeds direct op onze website gepubliceerd. Wij adviseren u daarom om onze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe kan ik helpen?