Algemene voorwaarden Eazzypark.

Artikel 1: DEFINITIES:
1.1. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2. EAZZYPARK: gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat het voertuig van reizigers in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.
1.3. KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eazzypark onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met Eazzypark een overeenkomst aangaat. Eazzypark en Klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.
1.4. PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.
1.5. PARKEEROVEREENKOMST: de overeenkomst om in opdracht van de klant tegen betaling van de kosten de auto van de klant te parkeren.

Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Eazzypark en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant en Eazzypark ondertekende opdrachtbevestiging door Eazzypark is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan Eazzypark verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2. De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
2.3. Bij het tekenen van de parkeerovereenkomst worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door Eazzypark en dat Eazzypark bij terugkomst weer retourneert bij de aankomsthal voor de klant.
2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de overeenkomst vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd.
2.5. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. In voornoemde geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken aangaande een alternatieve bepaling die de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.
2.6. Toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst.
2.7. Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze door Eazzypark schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN
3.1. Reserveren: Klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerservice reserveren. Klant kan te allen tijde tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend via 040-2870007 na telefonisch overleg, gemaakt worden.
3.2. Non acceptatie: Eazzypark heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.
3.3. Betalen: Op de site of bij vertrek van klant zal betaling ofwel contant ofwel per pinbetaling plaatsvinden.
3.4. Annuleren voor 24 uur: Klant heeft het recht om de boeking kosteloos te annuleren, mits dit uiterlijk 24 uur vóór de overeengekomen vertrektijd (c.q. inlevertijd van het voertuig) geschiedt.
3.5. Annuleren na 24 uur: Indien de annulering plaatsvindt na 24 uur voor de overeengekomen vertrektijd, is Eazzypark gerechtigd om het volledige bedrag van de boeking bij de Klant in rekening te brengen.
3.6. No show: Indien de Klant de boeking niet heeft geannuleerd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is Eazzypark tevens gerechtigd om het volledige bedrag van de boeking bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 4: PARKEREN, RETOURNEREN EN KLACHTEN
4.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan Eazzypark.
4.2. Retourneren: De klant dient Eazzypark, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als hij/zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. Eazzypark behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. Eazzypark behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.
4.3. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. Eazzypark heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Eazzypark kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.
4.4. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door Eazzypark geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.
4.5. Klant verklaart middels ondertekening voor akkoord retour dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.
4.6. Klachten over de dienstverlening van Eazzypark, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) op het contract te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan Eazzypark uw klacht niet in behandeling nemen.
4.7. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5: VERPLICHTINGEN KLANT
5.1. Klant is gehouden:
A. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Eazzypark zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal Eazzypark  geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die Eazzypark opdracht heeft gegeven.
B. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
C. er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode voldoende verzekerd is.
D. eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt.
E. zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig. Vermeende schades dienen op het contract te worden vermeld.

Artikel 6: VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN VAN EAZZYPARK:
6.1.
A. Eazzypark is verplicht en bevoegd de auto van klant te parkeren.
B. Eazzypark is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen
C. Eazzypark is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
D. Eazzypark  is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie
E. Eazzypark verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel het voertuig van de klant te parkeren ( Ekkersrijt Son en Breugel). Eazzypark verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van Eazzypark minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief) alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
7.1. Schades kunnen enkel in behandeling worden genomen indien cliënt zowel voor- als achteraf foto’s heeft gemaakt van een onbeschadigde auto enerzijds en schade anderzijds. Voorwaarde is dat voornoemde foto’s aantoonbaar zijn gemaakt in aanwezigheid van een van onze chauffeurs.
7.2. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en / of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van Eazzypark, is Eazzypark slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
7.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat.
7.4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en lid 3 van dit artikel is Eazzypark niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en / of voor vermindering van bonus-malus korting op de autoverzekering van de klant.
7.5. Voor zover op Eazzypark enige wettelijke aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat Eazzypark gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Eazzypark gesloten (aansprakelijkheids)verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Eazzypark komend eigen risico.
7.6. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel sluit Eazzypark aansprakelijkheid uit ter zake van (schade door) diefstal, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode.
7.7. De klant vrijwaart Eazzypark tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Eazzypark verrichte werkzaamheden.
7.8. Aan het gedeelte van het contract dat is bestemd voor optekening van aanwezige schades bij aanname van het voertuig (‘aankomst’) kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 8: OVERMACHT
8.1. Een tekortkoming van Eazzypark zal niet aan haar worden toegerekend indien Eazzypark in een toestand van overmacht verkeert. Eazzypark is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 lid 2, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmachttoestand aan de zijde van Eazzypark.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Eazzypark onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Eazzypark behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT
9.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Eazzypark en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Eazzypark is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
9.2. Wijzigingen: wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.