Reserveer hieronder

Algemene voorwaarden EazzyPark Amsterdam B.V.

 

Artikel 1: Definities

1.1     Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2     EazzyPark Amsterdam : de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.3     De Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met EazzyPark Amsterdam  onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met EazzyPark Amsterdam  een overeenkomst sluit inzake het parkeren van het Voertuig van de Klant door EazzyPark Amsterdam .

1.4     De Parkeerovereenkomst: de overeenkomst tussen Partijen waarbij EazzyPark Amsterdam  in opdracht van de Klant tegen betaling van de kosten het Voertuig van de Klant in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.

1.5     De Parkeerperiode: de periode waarin het Voertuig van de Klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.

1.6     Partijen: EazzyPark Amsterdam  en Klant tezamen.

1.7     De Reservering: de reservering die de Klant online doet via de website van EazzyPark Amsterdam  of de telefonische Reservering die de Klant doet.

1.8     Het Voertuig: het (motor)voertuig dat de Klant afgeeft aan EazzyPark Amsterdam  in verband met de gemaakte Reservering en/of de tussen Partijen gesloten Parkeerovereenkomst.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de reservering en de overeenkomst alsmede toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1    Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Reserveringen die de Klant doet en op alle (Parkeer)overeenkomsten tussen EazzyPark Amsterdam en de Klant.

2.2    De Reservering komt tot stand als de Klant het online boekingsproces heeft doorlopen of als de telefonische reservering van de Klant door EazzyPark Amsterdam geaccepteerd is. In het geval van een telefonische reservering ontvangt de Klant na het telefonisch contact een e-mail ter bevestiging van de reservering, waarin akkoord gegeven moet worden op de algemene voorwaarden. De Parkeerovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het Voertuig bij EazzyPark Amsterdam inlevert,  het Voertuig door EazzyPark Amsterdam in ontvangst wordt genomen en de Klant (digitaal) tekent voor inname van het Voertuig door EazzyPark Amsterdam.

2.3    De Reservering is gebaseerd op de door de Klant aan EazzyPark Amsterdam verstrekte informatie. Op basis van deze informatie wordt de Parkeerovereenkomst uitgevoerd. Het gaat dan onder meer om de vertrek- en aankomsttijd, de gegevens van het Voertuig van de Klant en dergelijke. De Reservering wordt geacht de inhoud van de Parkeerovereenkomst juist en volledig weer te geven. Het doorgeven van onjuiste en/of onvolledige informatie komt volledig voor rekening en risico van de Klant.

2.4    De Parkeerovereenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.5    Bij het inleveren van het Voertuig vindt er een digitale inname van het Voertuig plaats. Bij het tekenen van de (digitale) Parkeerovereenkomst overhandigt de Klant de sleutels van het Voertuig aan EazzyPark Amsterdam en gaat de klant akkoord met het parkeren van het Voertuig door EazzyPark Amsterdam en met het door EazzyPark Amsterdam bij terugkomst weer retourneren van het Voertuig bij de locatie van EazzyPark Amsterdam aan de Luchthavenweg 61 te Eindhoven.

2.6    De Parkeerovereenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen Parkeerperiode zoals in de Reservering en de Parkeerovereenkomst vermeld staat. Bij het later ophalen van het Voertuig blijven de bepalingen uit de Reservering, de Parkeerovereenkomst en de Algemene voorwaarden van kracht. De kosten voor de langere periode alsmede eventuele extra kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de Klant en moeten betaald worden voordat het Voertuig wordt meegegeven.

2.7    Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. In een dergelijk geval zullen Partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken inzake een alternatieve bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel als mogelijk zal benaderen.

2.8    Toepasselijkheid van eventueel door de Klant gehanteerde Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze maken uitdrukkelijk geen deel uit van de Parkeerovereenkomst.

2.9    Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk overeengekomen te worden.

 

Artikel 3: Reserveren, betalen en annuleren

3.1    Reserveren: de Klant kan door het maken van een online Reservering waarin de vertrek- en aankomsttijden en -data dienen te worden aangegeven een Parkeerperiode reserveren. De Klant kan te allen tijde tot 1 uur voor aanvang van de Parkeerperiode een Reservering doen. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de Parkeerperiode kunnen uitsluitend na telefonisch overleg via 040 – 2870007 gemaakt worden, mits er parkeergelegenheid beschikbaar is.

3.2    Non-acceptatie: EazzyPark Amsterdam heeft het recht om zonder opgaaf van reden een Reservering niet te accepteren.

3.3    Betalen: betaling vindt online plaats bij een Reservering die online gedaan wordt; bij een telefonische Reservering of een Reservering op de locatie van EazzyPark Amsterdam dient bij het inleveren betaald te worden (via PIN of contant).

3.4    Annuleren minimaal 24 uur van tevoren: een Reservering kan uiterlijk 24 uur voor de gereserveerde inlevertijd van het Voertuig kosteloos geannuleerd worden. Annulering dient per mail plaats te vinden.

3.5    Annuleren binnen 24 uur: indien de annulering van een Reservering plaatsvindt binnen 24 uur voor de gereserveerde inlevertijd van het Voertuig, is EazzyPark Amsterdam gerechtigd om het volledige bedrag van de Reservering voor de betreffende Parkeerperiode bij de Klant in rekening te brengen. Eventuele (indirecte) schade welke EazzyPark Amsterdam leidt door de annulering worden eveneens bij de Klant in rekening gebracht.

3.6    No show: indien de Klant de Reservering niet heeft geannuleerd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is EazzyPark Amsterdam gerechtigd om het volledige bedrag van de Reservering voor de betreffende Parkeerperiode bij de Klant in rekening te brengen. Eventuele (indirecte) schade welke EazzyPark Amsterdam leidt door de annulering worden eveneens bij de Klant in rekening gebracht.

3.7    Eerder ophalen: indien de Klant het Voertuig eerder wil komen ophalen dan als Parkeerperiode is overeengekomen, is er geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het overeengekomen bedrag van de Reservering.

 

Artikel 4: Parkeren, retourneren en klachten

4.1    Parkeren: bij aankomst dienen de sleutels en het Voertuig te worden afgegeven aan EazzyPark Amsterdam, waarna een van de chauffeurs van EazzyPark Amsterdam de auto parkeert op een van haar parkeerterreinen.

4.2    Retourneren: de Klant dient EazzyPark Amsterdam op het daarvoor bestemde telefoonnummer te bellen als hij/zij geland is. Het Voertuig en de sleutels worden aan de Klant geretourneerd na het tonen van een geldig legitimatiebewijs dat aantoont dat de Parkeerovereenkomst door de Klant is aangegaan. EazzyPark Amsterdam behoudt zich het recht voor afgifte van het Voertuig op te schorten indien bovenstaande documenten niet kunnen worden getoond of als er gerede twijfel bestaat omtrent de identiteit van de persoon die het Voertuig in ontvangst wil nemen. Bij het retourneren van het Voertuig dient de Klant (digitaal) voor ontvangst te tekenen.

4.3    Vertraging: de in de Reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het Voertuig van de Klant bij terugkomst. EazzyPark Amsterdam heeft een inspanningsverplichting om het Voertuig van de Klant zo veel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat de Klant bij terugkomst op het Voertuig dient te wachten. EazzyPark Amsterdam kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Klant is verplicht te melden wanneer de aankomsttijd van de retourvlucht wijzigt. Het niet (tijdig) melden van gewijzigde tijden komt volledig voor rekening en risico van de Klant. Eventuele extra kosten komen voor rekening van de Klant.

4.4    Wachten: er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging van minder dan 4 uur wordt door EazzyPark Amsterdam geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht. Bij vertraging van meer dan 4 uur is EazzyPark Amsterdam gerechtigd eventuele extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.

4.5    De Klant verklaart door middel van (digitale) ondertekening van een daarvoor bestemd formulier op een tablet dat het Voertuig zich bij retourname in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij inname van het Voertuig. Dit wordt tevens mondeling aan iedere Klant verwoord.

4.6    Klachten over de dienstverlening van EazzyPark Amsterdam, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de Klant direct bij het retourneren van het Voertuig aan de Klant aan EazzyPark Amsterdam te worden vermeld. De Klant krijgt een standaard schrijven mee waarin de procedure omtrent vermeende schades staat beschreven. Na het indienen van de schademelding zal de betreffende afdeling van EazzyPark Amsterdam de melding in behandeling nemen en hierover met de Klant in contact treden. Bij gebreke van een schriftelijke schademelding kan EazzyPark Amsterdam de klacht niet in behandeling nemen en vervalt elke aanspraak van de Klant.

4.7    Het indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn/haar betalingsverplichting.

 

Artikel 5: Verplichtingen Klant

5.1    De Klant is gehouden er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) van het Voertuig is uitgeschakeld. EazzyPark Amsterdam zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verplaatsen van het Voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel etc.). Indien het Voertuig van de Klant niet start, zal EazzyPark Amsterdam geen aanvullende actie ondernemen om het Voertuig te starten, tenzij de Klant dit wenst. EazzyPark Amsterdam zal in dat geval trachten om contact op te nemen met de Klant. Het risico ligt dan volledig bij de Klant die EazzyPark Amsterdam opdracht heeft gegeven om de auto te starten.

5.2    De Klant is gehouden er voor te zorgen dat er geen waardevolle spullen in het Voertuig worden achtergelaten.

5.3    De Klant is gehouden er voor te zorgen dat het Voertuig tijdens de Parkeerperiode voldoende verzekerd is, waarbij er tenminste WA-dekking dient te zijn. De Klant dient dit zo nodig op eerste verzoek van EazzyPark Amsterdam aan te tonen.

5.4    De Klant is gehouden eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken aan of van het Voertuig aan (de chauffeur van) EazzyPark Amsterdam (die het Voertuig inneemt) kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt.

5.5    De Klant is gehouden zich er bij het retourneren van het Voertuig van te vergewissen dat het Voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij inname van het Voertuig. Vermeende schades dienen direct digitaal per e-mail kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan eventuele rechten en/of vorderingen van de Klant vervallen.

 

Artikel 6: Verplichtingen en bevoegdheden EazzyPark Amsterdam

6.1    EazzyPark Amsterdam is verplicht en bevoegd het Voertuig van de Klant te parkeren.

6.2    EazzyPark Amsterdam heeft de verplichting om zich als een goed bewaarnemer te gedragen. EazzyPark Amsterdam werkt met camerabewaking op haar parkeerterreinen en bij inname van de auto van de Klant wordt foto’s van de auto gemaakt. Op deze manier geeft EazzyPark Amsterdam uitvoerig invulling aan haar zorgplicht als bewaarnemer.

6.2    De chauffeur van EazzyPark Amsterdam is verplicht aan de Klant op diens verzoek zijn/haar rijbewijs en legitimatie te tonen.

6.3    EazzyPark Amsterdam is bevoegd wijzigingen aan te brengen in onder andere de stand van de stoel en spiegel van het Voertuig, die noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het Voertuig.

6.4    EazzyPark Amsterdam  is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de Reservering en te handelen conform de geldende privacywetgeving.

6.5    EazzyPark Amsterdam verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel het Voertuig van de Klant te parkeren. Dit betekent dat medewerkers van EazzyPark Amsterdam minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief) alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

6.6    Aan de zijde van EazzyPark Amsterdam is er sprake van een inspanningsverbintenis, niet van een resultaatsverbintenis.

 

ARTIKEL 7: Aansprakelijkheid

7.1    EazzyPark Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt, indien de Klant deze schade niet tijdig en/of correct conform deze Algemene voorwaarden heeft gemeld.

7.2    Schades aan het Voertuig kunnen enkel in behandeling worden genomen indien de Klant aan de hand van de foto’s die EazzyPark Amsterdam bij inname van het Voertuig maakt kan aantonen dat de schade nog niet aanwezig was bij inname van het Voertuig en wel bij het retourneren van het Voertuig. De foto’s en/ of administratie van EazzyPark Amsterdam is leidend, behoudens tegenbewijs van de Klant.

7.3    Indien een sterretje of kleine barst in de voorruit van het voertuig van de Klant reeds aanwezig was op het moment van inname van het voertuig, kan dit nimmer leiden tot aansprakelijkheid van EazzyPark Amsterdam voor eventuele schade aan de voorruit. Indien een Klant dergelijke schade claimt bij EazzyPark Amsterdam en deze schade was reeds aanwezig, dan zal EazzyPark Amsterdam een dergelijke klacht niet in behandeling nemen. De Klant neemt uitdrukkelijk het risico op eventuele grotere schade gedurende de parkeerperiode bij EazzyPark Amsterdam, indien een sterretje of kleine barst in de voorruit bij inname reeds aanwezig was.

7.4    Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en/of de kosten van vervangend vervoer, immateriële schade, letsel, gederfde winst en/of milieuschade, veroorzaakt aan (zaken van) de Klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van EazzyPark Amsterdam, is EazzyPark Amsterdam slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

  • EazzyPark Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt, indien deze schadewordt vergoed door de verzekeraar van de Klant, waarbij de Klant de verplichting heeft om schade aan te melden, bij gebreke van verval van zijn/haar rechten.
  • EazzyPark Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt of nog zal lijden als gevolg van (inbraak)schade aan het Voertuig of diefstal/verlies van het Voertuig van de Klant, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan tijdens de periode dat het Voertuig in bewaarneming is gegeven aan EazzyPark Amsterdam, EazzyPark Amsterdam niet de zorg van een goed bewaarnemer in acht heeft genomen en de door de Klant geleden schade hiervan het gevolg is.

7.7    Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel is EazzyPark Amsterdam niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het Voertuig van de Klant tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en/of voor vermindering van bonus-malus korting op de autoverzekering van de Klant.

7.8    Voor zover er op EazzyPark Amsterdam enige wettelijke aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat EazzyPark Amsterdam gehouden is enige schade te vergoeden, dan betreft dit enkel de directe schade en dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van EazzyPark Amsterdam te verstrekken uitkering te vermeerderen met het door EazzyPark Amsterdam te dragen eigen risico.

7.9    Als EazzyPark Amsterdam aansprakelijk is voor schade aan het Voertuig van de Klant, dan is de Klant gehouden medewerking te verlenen aan reparatie van die schade door een door EazzyPark Amsterdam aan te wijzen FOCWA-reparatiebedrijf.

7.10  De Klant vrijwaart EazzyPark Amsterdam tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door EazzyPark Amsterdam te verrichten werkzaamheden.

7.11  Aan het digitaal indienen van schades op het daartoe bestemde formulier bij het retourneren van het Voertuig kunnen geen rechten worden ontleend, in die zin dat daarmee uitsluitend tijdig geklaagd is. Dit leidt echter niet tot erkenning van aansprakelijkheid. Een medewerker van EazzyPark Amsterdam zal nimmer enige toezegging doen over het erkennen van aansprakelijkheid. De betreffende afdeling van EazzyPark Amsterdam die schademeldingen beoordeeld is slechts gerechtigd om eventuele erkenning van schade te bevestigen.

7.12  EazzyPark Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Klant verstrekte informatie.

 

ARTIKEL 8: Overmacht

8.1    Een tekortkoming van EazzyPark Amsterdam zal niet aan haar worden toegerekend indien EazzyPark Amsterdam in een toestand van overmacht verkeert. EazzyPark Amsterdam is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 die is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmachtstoestand aan de zijde van EazzyPark Amsterdam.

8.2    Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van EazzyPark Amsterdam onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, die niet krachtens de wet noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van EazzyPark Amsterdam behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: staking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, anderszins schadeveroorzakende natuurverschijnselen waarop EazzyPark Amsterdam geen invloed heeft dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

8.3    Onder overmacht wordt uitdrukkelijk eveneens verstaan schade ten gevolge van een (dreigende) epidemie, pandemie en overheidsmaatregelen of maatregelen genomen op lokaal niveau.

 

ARTIKEL 9: Privacy Klanten

  • EazzyPark Amsterdam verwerkt persoonsgegevens van de Klant op grond van de uitvoeringsovereenkomst.
  • Wanneer EazzyPark Amsterdam persoonsgegevens verwerkt van de Klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
  • EazzyPark Amsterdam gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  • EazzyPark Amsterdam treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

ARTIKEL 10: Overige bepalingen

10.1  Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2  Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

10.3  EazzyPark Amsterdam is te allen tijde gerechtigd de Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Hoe kan ik helpen?